Kodinkanta yleiset sopimusehdot

1. Yleistä

Kodinkanta Oy tarjoaa palvelun, joka auttaa käyttäjää kulloinkin palvelun kautta saatavilla olevien osioiden (jäljempänä “Palvelu”) avulla ylläpitää kodin, ajoneuvojen tai muiden laitteiden huoltokirjoja, tallentaa sopimuksia, tositteita, tai muita dokumentteja, sekä tehdä asumiseen liittyvää kuluseurantaa.

Nämä Yleiset Käyttöehdot sekä niihin mahdollisesti liittyvät erilliset erityisehdot (”Erityisehdot”) muodostavat sitovan sopimuksen Kodinkanta Oy:n (”Palveluntarjoaja”) ja Palvelun käyttäjän (”Käyttäjä”) välillä. Mikäli nämä Käyttöehdot ja Erityisehdot ovat ristiriidassa, sovelletaan ensisijaisesti Erityisehtoja.

Käyttäjän on hyväksyttävä nämä käyttöehdot ennen palvelun käyttöönottoa.
Käyttöehdot sitovat Käyttäjää niin kauan kuin Käyttäjä käyttää Palvelua. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy näitä Käyttöehtoja tai haluaa päättää Käyttöehtojen muodostaman sopimuksen, Käyttäjän tulee lopettaa välittömästi Palvelun käyttö.

2. Käyttäjätilin rekisteröinti ja käyttöehtojen hyväksyminen

Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot rekisteröityessään Palveluun.

Käyttäjän tulee antaa Palveluntarjoajalle Palvelun tarjoamista varten tarvittavat, Palveluntarjoajan pyytämät tiedot.

Käyttäjä valitsee rekisteröityessään Palvelun käyttäjäksi salasanan ja käyttäjätunnuksen, joiden avulla Käyttäjä voi kirjautua Palveluun. Salasana ja käyttäjätunnus ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Jos salasana tai käyttäjätunnus joutuu ulkopuolisten tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä välittömästi Palveluntarjoajan asiakaspalveluun. Käyttäjä vapautuu ilman Käyttäjän myötävaikutusta salasanallaan tai käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, kun Palveluntarjoaja on vastaanottanut Käyttäjän ilmoituksen ja Palveluntarjoajalle on jäänyt kohtuullinen aika estää Palvelun käyttö kyseisen käyttäjätunnuksen osalta.

3. Yksityisyydensuoja

Palveluntarjoajan Tietosuojaseloste sisältää yksityiskohdat siitä, kuinka Palveluntarjoaja käsittelee Käyttäjän henkilötietoja rekisterinpitäjänä. Käyttäjän tiedot tallennetaan Palveluntarjoajan ylläpitämään keskitettyyn rekisteriin. Tietosuojaseloste löytyy täältä: https://www.kodinkanta.fi/tietosuojaseloste/

4. Palvelun tarkoitus ja käyttö

Palvelu on tarkoitettu Käyttäjän omistaman tai hallinnoiman rakennuksen tai muun omaisuuden hallinnoinnin ja kunnossapidon tueksi siinä laajuudessa kuin se kulloinkin on Palvelun puitteissa mahdollista. Palveluntarjoajalla on yksinomainen oikeus päättää, minkä sisältöisenä ja missä laajuudessa se tarjoaa Palvelun Käyttäjälle.

Palvelu ei poista tarvetta asiantuntijoiden suorittamille tutkimuksille rakennuksen tai muun omaisuuden kunnon selvittämiseksi tai mahdollisen terveyshaitan tai terveysriskin selvittämiseksi tai toteamiseksi rakennuksessa tai muussa omaisuudessa.

Jos Käyttäjä epäilee tällaisia ongelmia omistamassaan tai hallinnoimassaan rakennuksessa tai muussa omaisuudessa, on käyttäjän ryhdyttävä itse tarvittaviin toimenpiteisiin ongelman tutkimiseksi tai poistamiseksi.

Palvelun tarkoitus on tukea Käyttäjää rakennusten tai muun omaisuuden huollossa ja ylläpidossa, sekä auttaa käyttäjää ymmärtämään asumiseen tai muihin omaisuuksiin liittyviä kuluja, sekä tukea kulujen minimoimisessa.

Käyttäjällä on kuitenkin aina yksinomainen vastuu omistamansa tai hallinnoimansa rakennuksen tai muun omaisuuden kunnosta siltä osin kuin se ei lain, yhtiöjärjestyksen tai muun vastaavan kunnossapitovastuun jakoa sääntelevän ohjeen tai säännöksen nojalla kuulu muulle taholle. Palveluntarjoaja ei siksi ole vastuussa Palvelun kohteena olevan rakennuksen tai muun omaisuuden kunnosta.

Käyttäjän ja Yhtiön välille ei myöskään synny sopimusta Käyttäjän rakennuksen, tai muun omaisuuden kunnossapidon, huollon, kiinteistönhoidon tai muunkaan vastaavan tyyppisen palvelun osalta.

Tehdessään rakennusta tai muuta omaisuutta koskevia päätöksiä Käyttäjän tulee perustaa päätöksensä omaan harkintaansa.

5. Palvelun käyttö ja Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjä vastaa palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta. Käyttäjä vastaa myös palvelun käyttämiseen tarvittavista tietoliikenne- ja muista vastaavista kuluistaan. Käyttäjän vastuulla on myös saattaa laitteet ja yhteydet Palveluntarjoajan käyttöympäristövaatimusten mukaisiksi.

Käyttäjällä on oikeus tulostaa tai tallentaa tietokoneelle tai vastaavalle elektronisen taltioinnin mahdollistavalle laitteelle tietoja palvelusta omaa yksityistä käyttöään varten. Palvelun tai niiden osien tulostaminen tai tallentaminen kaupalliseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen on kielletty.

6. Palveluntarjoajan velvollisuudet

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen, vakavan tietoturvauhan torjumiseksi, tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Palveluntarjoaja ei anna mitään nimenomaisia tai muitakaan takuita Palvelun toiminnasta tai toiminnollisuuksista eikä se takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi.

Palveluntarjoaja vastaa Palvelussa olevien tietojen varmuuskopioinnista ja talteen ottamisesta. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Käyttäjälle tietojen poiston johdosta aiheutuneista mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

7. Muutokset Palveluun

Palveluntarjoaja voi kaikin tavoin parantaa ja muuttaa Palvelun sisältöä, ulkoasua tai rakennetta, tuotevalikoimaa, sekä muita Palvelun osia.

Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kun se on mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista muutoksista, sekä käyttökatkoksista etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

8. Hinta- ja maksuehdot

Palveluun sisältyvät palvelut ovat Käyttäjille maksullisia. Maksullisten osien hinnat ja maksuehdot ilmoitetaan tilauslomakkeen “Hinnoittelu”- osiossa, joka löytyy osoitteesta https://www.kodinkanta.fi/hinnoittelu/
Lisäksi Palvelun kautta voi olla tilattavissa erilaisia maksullisia Lisäpalveluita.

9. Palvelun hinnan tai ehtojen muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja yksipuolisesti oman harkintansa mukaan. Muutos tulee voimaan Palveluntarjoajan ilmoittamasta ajankohdasta lukien.

Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus muuttaa hinnoittelua tai laskutusperusteita oman harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen. Ellei palvelukohtaisesti ole muuta ilmoitettu, ilmoitetaan muutoksista vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Jos arvonlisävero tai jokin muu Palveluun liittyvä vero tai julkisoikeudellinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Palveluntarjoajalla on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

10. Sopimuskausi ja irtisanominen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan kirjallisesti irtisanoa päättymään sekä Palveluntarjoajan että Käyttäjän puolelta yhden(1) kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana sopimus on irtisanottu.

11. Peruuttamisoikeus ja reklamaatio

Mikäli Käyttäjälle toimitetun maksullisen palvelun käyttö estyy Palveluntarjoajan vaikutuspiirissä ja vastuulla olevasta Palvelun häiriöstä johtuen kokonaan tai oleellisin osin, Käyttäjällä on hyvityksenä oikeus maksullisen palvelun käyttöoikeuden pidennykseen keskeytystä vastaavalla ajalla. Mikäli Palvelun virhettä ei voida korjata kohtuullisessa ajassa, eikä käyttöajan pidennyksen voida kokonaisarviossa kohtuudella katsoa muodostavan oikeasuhtaista hyvitystä yksittäistapauksessa, on Käyttäjällä hyvityksenä oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen.

Käyttäjän tulee reklamoida häiriöstä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun kohtuullisessa ajassa sen havaitsemisesta tai siitä kun virhe olisi tullut havaita. Asiakaspalvelun yhteystiedot: asiakaspalvelu@kodinkanta.fi

12. Soveltuva lainsäädäntö

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.
Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset mahdolliset Käyttöehtoja tai Palvelua koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset riidat ratkaistaan Suomen yleisissä tuomioistuimissa.

Kuluttajalla on kuitenkin aina oikeus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi ottamalla yhteyttä kuluttajariitalautakuntaan, jonka osoite on Hämeentie 3, PL 3066, 00531 Helsinki, puhelinnumero 029 566 5200 ja sähköpostiosoite kril@oikeus.fi.