Lisäpalveluiden sopimusehdot

1. Yleistä

Kodinkanta Oy tarjoaa Kodinkanta- palvelun lisäksi Lisäpalveluja, joiden tarkoitus on tukea asiakkaita kodin huoltotöihin liittyvissä asioissa, saada informaatiota kodin huoltotarpeista tai auttaa säästämään asumiseen liittyvissä kuluissa esim. kilpailuttamalla vakuutuksia eri lisäpalveluiden avulla (jäljempänä “Palvelu”).

Nämä Sopimusehdot sekä niihin mahdollisesti liittyvät erilliset erityisehdot (”Erityisehdot”) muodostavat sitovan sopimuksen Kodinkanta Oy:n (3266852-3), jäljempänä (”Palveluntarjoaja”) ja Lisäpalveluiden käyttäjän (”Asiakas”) välillä. Mikäli nämä Sopimusehdot ja Erityisehdot ovat ristiriidassa, sovelletaan ensisijaisesti Erityisehtoja.

Asiakkaan on hyväksyttävä nämä sopimusehdot ennen palvelun tilaamista.

2. Sopimusehtojen hyväksyminen

Palvelun käyttö edellyttää sopimusehtojen hyväksymistä ja niiden noudattamista. Asiakas hyväksyy nämä Sopimusehdot tilatessaan Palvelun.

Palvelun käyttäminen edellyttää lisäksi, että olet lukenut Tietosuojaselosteen. Mikäli et hyväksy tai ymmärrä näitä Käyttöehtoja, älä käytä Palveluja.

Asiakkaan tulee antaa Palveluntarjoajalle Palvelun tarjoamista varten tarvittavat, Palveluntarjoajan pyytämät tiedot.

3. Yksityisyydensuoja

Palveluntarjoajan Tietosuojaseloste sisältää yksityiskohdat siitä, kuinka Palveluntarjoaja käsittelee Asiakkaan henkilötietoja rekisterinpitäjänä. Asiakkaan tiedot tallennetaan Palveluntarjoajan ylläpitämään keskitettyyn rekisteriin. Tietosuojaseloste löytyy täältä: https://www.kodinkanta.fi/tietosuojaseloste/

4. Palveluiden tarkoitus ja sisältö

4.1. KotiHelpperi- palvelu
Palvelu on tarkoitettu Asiakkaan omistaman tai hallinnoiman rakennuksen tai muun omaisuuden hallinnoinnin ja kunnossapidon tueksi yleisimmissä ja yksinkertaisissa vikatilanteissa. Palvelun tarkoitus on antaa neuvoja ja ohjeita esimerkiksi puhelimen tai videopuhelun välityksellä niin että asiakas saa korjattua yksinkertaisia ja yleisimpiä vikoja itse ja oppii niissä samalla kodin ylläpitoa.

Jos vikatilanne tai ongelma todetaan puhelimessa sellaiseksi mitä asiakas ei pysty itse korjaamaan tai mitä Palveluntarjoaja ei pysty puhelun avulla ratkaisemaan, Palveluntarjoaja ohjaa Asiakkaan ottamaan yhteyttä alan asiantuntijaan.

Palvelu on saatavilla arkisin klo 9–20.

4.2. KotiSäästäjä- palvelu
Palvelu sisältää yhden (1) kolmesta palvelu vaihtoehdosta. Asiakkaan on valittava kyseinen vaihtoehto ennen palvelun tuottamista.

Vaihtoehdot ovat:

 • Asumisen kuluraportti, jonka tarkoitus on luoda Asiakkaalle ymmärrys asumiseen liittyvistä kuluista, sekä antaa suosituksia niihin liittyvissä säästö mahdollisuuksista.
 • Asiakkaan koti- ja ajoneuvovakuutusten kilpailutus. Palvelu sisältää Asiakkaan koti- ja ajoneuvovakuutusten kilpailutuksen, sekä suosituksen valittavasta vakuutusyhtiöstä.
 • Asumisen kulujen optimointi (lämmitys, sähkö, vesi), sekä lähituki kiinteistön huoltoon liittyvissä käytännön asioissa (yhteensä 2h / lähituki käynti).

4.3. KotiKatsastus- palvelu
Palvelu sisältää yhden (1) kahdesta palvelu vaihtoehdosta, jotka on listattu alla. Asiakkaan on valittava kyseinen vaihtoehto ennen palvelun tuottamista.

Lisäksi Asiakkaalle toimitetaan raportti tarkastuksesta, joka sisältää myös suositukset seuraavista huoltotoimenpiteistä. Raportti toimitetaan sähköpostitse tai Kodinkanta-palveluun.

Ulkotarkastukset:

 • Julkisivun tarkastus (Pinnoite, lahovauriot, pellitykset)
 • Vesikaton tarkastus (Yleistilanne ja läpiviennit)
 • Sadevesijärjestelmän tarkastus (* (Yleiskunto, vauriot, rännikaivot)
 • Lämpöpumpun ulkoyksikön tarkastus sekä puhdistus (**
 • Ulkopuolen tuloilmaventtiileiden- ja säleikköjen tarkastus
  (*Jos kohteessa on sadevesijärjestelmä
  (**Jos kohteessa on lämpöpumppu

Sisätilojen tarkastukset:

 • Ilmanvaihtokoneen tarkastus (* (Toiminta, puhtaus)
 • Märkätilojen saumojen, silikonien ja läpivientien tarkastus
 • Kodinkoneiden letkujen ja liitosten tarkastus (Astianpesukone ja tiskikone)
 • Palovaroittimien tarkastus (pois lukien muiden palveluntarjoajien järjestelmät, esim vartiointiliikkeen järjestelmä)
 • Ilmanvaihtokanavien puhdistus tarpeen tarkastus
 • Liesituulettimen rasvasuodattimen tarkastus ja puhdistus tarvittaessa
 • Vikavirtasuojan testaus
 • Nuohouksen edellinen kuitti
  (*Jos kohteessa on koneellinen ilmastointi

Tarkastukset ovat aistinvaraisia ja Palveluntarjoaja ei vastaa piilevistä ja / tai vaikeasti havaittavissa olevista vaurioista, joita ei ole havaittu aistinvaraisessa tarkastuksessa.

Palvelut eivät poista tarvetta asiantuntijoiden suorittamille tutkimuksille rakennuksen tai muun omaisuuden kunnon selvittämiseksi tai mahdollisen terveyshaitan tai terveysriskin selvittämiseksi tai toteamiseksi rakennuksessa tai muussa omaisuudessa.

Jos Asiakas epäilee tällaisia ongelmia omistamassaan tai hallinnoimassaan rakennuksessa tai muussa omaisuudessa, on Asiakkaan ryhdyttävä itse tarvittaviin toimenpiteisiin ongelman tutkimiseksi tai poistamiseksi.
Palvelun tarkoitus on tukea Asiakasta rakennusten tai muun omaisuuden huollossa ja ylläpidossa, sekä auttaa Asiakasta ymmärtämään asumiseen tai muihin omaisuuksiin liittyviä kuluja, sekä tukea kulujen minimoimisessa.

Asiakkaalla on kuitenkin aina yksinomainen vastuu omistamansa tai hallinnoimansa rakennuksen tai muun omaisuuden kunnosta siltä osin kuin se ei lain, yhtiöjärjestyksen tai muun vastaavan kunnossapitovastuun jakoa sääntelevän ohjeen tai säännöksen nojalla kuulu muulle taholle. Palveluntarjoaja ei siksi ole vastuussa Palvelun kohteena olevan rakennuksen tai muun omaisuuden kunnosta.

Asiakkaan ja Yhtiön välille ei myöskään synny sopimusta Asiakkaan rakennuksen, tai muun omaisuuden kunnossapidon, huollon, kiinteistönhoidon tai muunkaan vastaavan tyyppisen palvelun osalta.

Tehdessään rakennusta tai muuta omaisuutta koskevia päätöksiä Asiakkaan tulee perustaa päätöksensä omaan harkintaansa.

Palveluntarjoajalla on yksinomainen oikeus päättää, minkä sisältöisenä ja missä laajuudessa se tarjoaa Palvelun Asiakkaalle.

5. Palvelun käyttö ja Asiakkaan velvollisuudet

Asiakkaan tulee järjestää Palveluntarjoajalle pääsy tarpeellisiin huonetiloihin, laitetiloihin ja tarvittaessa sähköverkkoon, sekä muutoinkin myötävaikuttaa parhaan kykynsä mukaan palvelun toimittamiseen.

6. Palvelun tuottaminen ja toimittaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa sopimuksen mukainen palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla joko itse tai alihankkijan avulla. Palvelun saatavuus voi vaihdella alueittain. Palveluntarjoaja voi perustelluista syistä milloin tahansa, kokonaan tai osittain, rajoittaa palvelun käyttöä tai sen saatavuutta.

Palveluntarjoaja toimittaa palvelun ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon asiakkaan edut. Edellä olevasta huolimatta asiakas hyväksyy, että joissakin tilanteissa palvelun (esimerkiksi puhelinneuvonnan) sopimuksen mukainen suorittaminen ei ole mahdollista johtuen Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä.

7. Palvelun virhe

Palvelussa on virhe, jos palvelu ei vastaa sitä mitä on sovittu, eikä poikkeaminen johdu ylivoimaisesta esteestä, tai asiakkaan vastuulla olevasta seikasta. Palvelun virhe arvioidaan palvelun luovutuksen ajankohdan mukaan tai jos luovutus viivästyy asiakkaan puolella olevasta syystä, Palveluntarjoajan tehtyä sen mitä palvelun luovutus siltä edellyttää. Palvelu katsotaan luovutetuksi, kun se on
suoritettu loppuun. Palveluntarjoaja vastaa näiden ehtojen mukaisesti virheestä, joka palvelussa on ollut luovutushetkellä, vaikka virhe ilmenisi vasta tuon ajankohdan jälkeen.

Asiakas ei saa vedota palvelun virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä Palveluntarjoajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.
Edellä mainittu ei kuitenkaan estä asiakasta vetoamasta virheeseen, jos Palveluntarjoaja on menetellyt törkeän huolimattomasti tai hyvän tavan vastaisesti.

8. Vastuunrajoitus ja vahingonkorvausvelvollisuus

Palveluntarjoajan vahingonkorvausvelvollisuus välittömien vahinkojen osalta rajoittuu Asiakkaan maksamaan palvelun hintaan, kuukausiveloitteisen palvelun kyseessä ollessa yhden (1) vuoden palvelun hintaan. Palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä vahingoista.

9. Palvelun hinnan tai ehtojen muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja yksipuolisesti oman harkintansa mukaan. Muutos tulee voimaan Palveluntarjoajan ilmoittamasta ajankohdasta lukien.

Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus muuttaa hinnoittelua tai laskutusperusteita oman harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen. Ellei palvelukohtaisesti ole muuta ilmoitettu, ilmoitetaan muutoksista vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Jos arvonlisävero tai jokin muu Palveluun liittyvä vero tai julkisoikeudellinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Palveluntarjoajalla on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

10. Hinta- ja maksuehdot

Palveluun sisältyvät palvelut ovat Asiakkaille maksullisia. Maksullisten osien hinnat ja maksuehdot ilmoitetaan tilauslomakkeen “Hinnoittelu”- osiossa, joka löytyy osoitteesta www.kodinkanta.fi/hinnoittelu

11. Sopimuskausi ja irtisanominen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus (KotiHelpperi) voidaan kirjallisesti irtisanoa päättymään sekä Palveluntarjoajan että Käyttäjän puolelta yhden(1) kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana sopimus on irtisanottu.

12. Soveltuva lainsäädäntö

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.
Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset mahdolliset Käyttöehtoja tai Palvelua koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset riidat ratkaistaan Suomen yleisissä tuomioistuimissa.

Kuluttajalla on kuitenkin aina oikeus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi ottamalla yhteyttä kuluttajariitalautakuntaan, jonka osoite on Hämeentie 3, PL 3066, 00531 Helsinki, puhelinnumero 029 566 5200 ja sähköpostiosoite kril@oikeus.fi.